13. Brahmagupta, 598 – 668, formuleerde als eerste regels hoe te rekenen met het getal nul

Brahmagupta, 598 – 668, definieerde als eerste het getal nul en gaf rekenregels hoe je met het getal nul moest rekenen.

9 bharm nullen

Computers leven van enen en nullen. Ok, ook een beetje van stroom en algoritmes (instructies) maar verder draait het bij een computer vooral om enen en nullen. Het getal nul is één van de belangrijkste getallen in de wiskunde die er bestaan. Daarom is het eigenlijk een beetje vreemd dat pas in de zevende eeuw na Christus iemand met een definitie voor het getal nul kwam en rekenregels opstelde hoe er met het getal nul gerekend moest worden. Alle wereldrijken daarvoor zoals het Oud-Perzische Rijk, de Grieken (kenden wel de stelling van Pythagoras maar hadden geen getal 0); en het Romeinse rijk kwamen op en gingen ten onder zonder dat ze over rekenregels met betrekking tot het getal nul beschikten. (Misschien gingen ze daarom wel ten onder.)

000000-klokAls men u deze klok probeert te verkopen als een originele tweeduizend jaar oude Romeinse klok, trap er niet in! De Romeinen kenden niet het cijfer 0. foto Philip James; Wikipedia

De persoon die als eerste het getal nul definieerde en er rekenregels voor bedacht, was Brahmagupta. Hij leefde van 598 – 668 in wat nu India is en was een wiskundige en astronoom. Hij schreef over het getal nul in zijn boek Brahma-sphuta-siddhanta dat in 628 verscheen. Brahmagupta schreef in dat boek niet alleen over het getal nul, maar ook over hoe om te gaan met negatieve getallen. Ook schreef hij in zijn boeken over allerlei astronomische zaken.

Brahmagupta

De mensheid heeft het heel lang zonder het getal nul gedaan. Pas in 628 kwam Brahmagupta met het getal 0 op de proppen. Daarvoor werd het begrip nul niet als een getal maar alleen als een ‘plaatswijzer’ in positionele getallenstelsels gebruikt.

Positionele getallenstelsels zijn getallenstelsels waar de positie van het cijfer in het getal mede de waarde bepaalt. De positie in het getal geeft aan of het bijvoorbeeld om een duizendtal, een honderdtal of een tiental gaat. Als een bepaalde positionele waarde in een getal niet voorkomt – er zijn bijvoorbeeld geen tientallen – dan wordt op die plaats een nul gezet, de zogenaamde plaatswijzer (ook wel “plaatsvervangende nul’ genoemd). Dit om de posities van de andere cijfers te behouden. Zo geeft de nul in het getal 201 aan dat er geen tientallen zijn, maar weten we door de aanwezigheid van de 0 wel dat de 2 staat voor 200 en niet voor 20.

Het gebruik van een ‘plaatswijzer’ in positionele getallenstelsels is haast altijd noodzakelijk. Gebruik je die ‘plaatsvervangende nul’ namelijk niet, dan weet je bijvoorbeeld niet of met 77 het getal 7700, 7007, 707, 77 of misschien wel 77.000.000 wordt bedoeld. Soms kan men de plaatsvervangende nullen weg laten, vooral aan het einde van een getal, als de context duidelijk maakt wat wordt bedoeld. Als iemand bijvoorbeeld vraagt “wat kost dat huis?” en de ander antwoordt “325” dan zullen er weinig mensen zijn die denken dat het huis 325 euro kost in plaats van 325.000 euro.

Plaatswijzers in getallen is iets wat de oude Egyptenaren, de Babyloniërs en de Maya’s ook al kenden. Alleen gebruikten ze daarvoor niet het symbool 0. Zo maakten de Babyloniërs in 450 voor Christus gebruikt van lege plekken (spaties) om aan te geven dat die positionele waarde in het getal niet voor kwam. Op die positie was er niets; vandaar de lege plaats. Later gingen ze over op een teken dat nog het meest weg heeft van twee omvallende drankglazen. Andere culturen gebruikten cirkels, punten en allerlei kriebeltjes als plaatswijzers.

9. brahm plaatswijzer 2Een punt als een plaatswijzer in een oud Indiaans geschrift.

9. brahm plaatswijzer voorbeelden

Vier voorbeelden van een plaatswijzer zoals deze in de oudheid werd gebruikt. Van links naar rechts: De omvallende glazen van de Babyloniërs, een Chinese cirkel, een Indiaanse punt en het teken dat in de Mayo-cultuur als plaatswijzer werd gebruikt.

Naast positionele getallenstelsels zijn er ook andere getallenstelsels. Zo hanteerden de oude Grieken een niet-positioneel getallenstelsel, gebaseerd op hun alfabet, en kenden daarmee ook geen plaatsvervangende nul. Een getal met de waarde 0 kenden ze ook niet.

9 bhar griekse getallen

De Grieken hielden zich ook niet zo bezig met algebra, maar vooral met geometrie. Hun getaltheorie was dan ook gebaseerd op geometrie (de lengte van lijnen). Hun bekende formules zoals bijvoorbeeld de stelling van Pythagoras over de zijden van een rechthoekige driehoek (A² + B² = C²) zijn dan ook vooral geometrisch georiënteerd.

Dan de nul als getal. Voor Brahmagupta was er geen getal 0. Je had niets, niks, geen, leeg, enzovoorts, maar geen getal 0. Het idee van ‘0’ als getal lijkt o zo simpel, maar het vraagt om een andere manier van denken. Zo kan je niet tot nul tellen. Het is een stap die boven het tellen uitstijgt. Van “ik heb geen koeien” tot “Ik heb nul koeien”. Die stap hebben veel volken in de oudheid niet gemaakt. Zo hadden de Romeinen – hun getallenstelsel met I, V, X, L, C, D en M is overigens een voorbeeld van een niet-positioneel getallenstelsel – geen symbool voor het getal nul. Er bestaat ook geen jaar 0. Het jaar 1 voor Christus wordt gevolgd door het jaar 1 na Christus.

De eerste die met een definitie van het getal nul als getal op de proppen kwam en er rekenregels voor opstelde, was in 628 de toen dertigjarige Brahmagupta.

Over de persoon Brahmagupta is erg weinig bekend. Hij was een Hindoe en zijn vader zou iemand met de naam Jisnugupta zijn geweest. Brahmagupta is vermoedelijk in het jaar 598 geboren in Bhillamala; tegenwoordig bekend onder de naam Bhinmal, een stad in het noordwesten van het huidige India. (Soms wordt ook wel Ujjain als zijn geboortestad genoemd.)

9. brahm Bhinmal

De rode stip op deze kaart is Bhinmal

Bhillamala is in ieder geval de stad waar Brahmagupta het grootst gedeelte van zijn leven heeft doorgebracht en waar hij zich bezig hield met de wiskunde en astronomie. Het was in die tijd de hoofdstad van het rijk van de Gurjara-dynastie. Ook omvatte de stad in die tijd een belangrijke wetenschappelijke school, één van de vier in India, waar men zich vooral met astronomie bezig hield. Het was in Bhillamala waar Brahmagupta het boek schreef waarin hij zijn rekenregels voor het getal nul vermeldde.

9. brahm boek

Een versie van het boek uit 1966

In het boek definieerde Brahmagupta het getal nul als de uitkomst die je kreeg als je van een getal hetzelfde getal aftrok. Hij noemde deze uitkomst overigens geen ‘nul’, maar śūnya, een woord dat vandaag de dag nog steeds in India wordt gebruikt en dat ‘niets’ betekent. Vervolgens gaf hij rekenregels hoe je met dit getal śūnya moest rekenen.

Zo stelde hij (vrij vertaald) de volgende rekenregels op.

 • Als je bij een getal X nul optelt, dan verandert dat getal niet; (X+0 = X)
 • Als je van een getal X nul afhaalt, dan verandert dat getal niet; (X-0) = X)
 • Nul plus nul is nul; (0+0 = 0)
 • Nul minus nul is nul; (0-0 = 0)
 • Als je een getal X met 0 vermenigvuldigt, dan bedraagt de uitkomst 0; (X*0 = 0)
 • Als je een getal X door 0 deelt, dan bedraagt de uitkomst X/0; (Brahmagupta had geen oplossing voor deze berekening, hetgeen ook logisch is want delen door nul kan niet.)
 • Als je nul deelt door nul, dan bedraagt de uitkomst 0; (0/0 = 0). Brahmagupta gaf voor 0/0 wel een oplossing (namelijk 0) maar deze oplossing is fout. Delen door nul kan niet of zoals het ezelsbruggetje luidt: ‘Delen door nul is flauwekul’.

Brahmagupta gaf ook rekenregels hoe je met negatieve getallen moest omgaan, alleen sprak hij niet over ‘negatieve getallen’ maar over ‘schulden’. Positieve getallen noemde hij ‘bezittingen’.

Zo poneerde hij het volgende over eventuele tekenwisselingen (van plus naar min e.d.) bij berekeningen:

 • Een positief getal gedeeld door een positief getal geeft een positief getal
 • Een negatief getal gedeeld door een negatief getal geeft een positief getal
 • Een positief getal gedeeld door een negatief getal geeft een negatief getal
 • Een negatief getal gedeeld door een positief getal geeft een negatief getal
 • Een positief getal vermenigvuldigt met een positief getal geeft een positief getal
 • Een positief getal vermenigvuldigt met een negatief getal geeft een negatief getal
 • Een negatief getal vermenigvuldigt met een negatief getal geeft een positief getal

Vooral deze laatste regel (“min maal min is plus”) kunnen we als een doorbraak zien in het denken van hoe om te gaan met negatieve getallen. Het concept van negatieve getallen was al langer bekend, zo kenden de oude Grieken ook al negatieve getallen. Wel had men in de oudheid moeite met rekenen met negatieve getallen. Dit omdat men vooral in visuele eenheden dacht (“iemand heeft drie koeien; ik haal er vijf weg; hoeveel koeien heeft de man nog over?”)

Vooral met het vermenigvuldigen met negatieve getallen en met het delen door negatieve getallen had men problemen. Zo stelde bijvoorbeeld in de derde eeuw voor Christus de bekende Griekse wiskundige Diophantus in zijn boek ‘Arithmetica’ dat de vergelijking 4*X + 20 = 4 een absurde vergelijking was, dit omdat er geen oplossing was met een positief getal. Tegenwoordig zouden we gewoon zeggen: X = -4.

Ook gaf Brahmagupta aan wat er met het teken van een getal gebeurde in relatie met het getal nul.

 • Een positief getal minus nul blijft een positief getal
 • Een negatief getal minus nul blijft een negatief getal
 • Nul minus een positief getal wordt een negatief getal
 • Nul minus een negatief getal wordt een positief getal

Behalve door zijn mijmeringen over het getal nul en de negatieve getallen is Brahmagupta, naast oplossingen die hij gaf voor een aantal specifieke kwadratische vergelijkingen, ook bekend geworden door een drietal wiskundige formules. De eerste twee betreffen de uitkomsten van de som van kwadraten van getallen respectievelijk de som van derde machten.

9. brahm formule

Brahmagupta gaf geen bewijs voor deze formules, maar ze kloppen wel. (Stel bijvoorbeeld n=4; in de bovenste formule staat dan: 1+4+9+16 = (4*5*9)/6 = 30.)

Ook is hij de bedenker van het naar hem genoemde formule van Brahmagupta dat de oppervlakte aangeeft van een koordenvierhoek, d.w.z. een vierhoek waarvan de vier punten op een cirkel liggen.

9 bhea cirkel

Een koordenvierhoek met punten A, B, C en D en zijden p, q, r en s.

Volgens de formule van Brahmagupta is de oppervlakte van deze vierhoek gelijk aan:

9. brahm formule.2

Waarbij t gelijk is aan (p + q + r +s) / 2, oftewel de halve omtrek van de vierhoek. (De formule van Heron – zie daarvoor het portret over hem – waarmee je de oppervlakte van een driehoek kan bepalen is uit deze formule af te leiden.)

Brahmagupta was naast wiskundige ook astronoom. Zo was hij in zijn latere leven het hoofd van de sterrenwacht van Ujjain, een stad op zo’n 500 km afstand van Bhillamala. Hij heeft dan ook veel over astronomie geschreven, zelfs meer dan over de wiskunde. Zo schreef hij dat de aarde rond was en een omtrek had van 36.000 km (de werkelijke omtrek bedraag 40.075 km).

Zijn inschatting van de duur van een zonnejaar was opmerkelijk nauwkeurig. Hij stelde een zonnejaar gelijk aan 365 dagen, 6 uur en 5 minuten. Hij zat hiermee maar 16 minuten mis. (Een zonnejaar duurt 365 dagen, 5 uur en 49 minuten.) Wel dacht hij ten onrechte dat de aarde stil stond en dat de zon om de aarde draaide. Wel weer juist was zijn beredenering dat de maan veel dichter bij de aarde stond dat de zon. Ook schreef hij uitgebreid over de bewegingen van de planeten en zons- en maansverduisteringen.

Het jaar van zijn overlijden staat niet precies vast. Meestal wordt aangenomen dat hij in 670 op 72-jarige leeftijd overleed. Maar met zijn overlijden, verdwenen niet zijn ideeën over het getal nul. Deze verspreidden zich het eerst over China en Arabië. Pas zo’n 500 jaar later, met de introductie van de Indisch-Arabische getallennotatie in Europa, kwam de nul in Europa.

In Europa werd de nul pas in 1202 geïntroduceerd door Leonardo van Pisa, beter bekend als Fibonacci. De Europeanen hadden aanvankelijk wel wat moeite met het getal 0. Zo verbood in 1299 het stadbestuur van Florence zelfs het gebruik van het cijfer 0. Ze vonden het cijfer 0 niet alleen fraudegevoelig – je kon een 0 zo in een 9 veranderen – maar nul was ook de poort naar de negatieve getallen en negatieve getallen stonden voor schulden en schulden waren slecht. Gelukkig vond de maatregel van het stadsbestuur van Florence geen navolging, want anders hadden we vandaag de dag geen computers gehad.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de naam van het getal nul, de Arabieren noemden de nul eerst ‘sifr’ (leeg); later werd dat ‘safira’ dat net zoals het Indiaanse woord śūnya ‘niets’ betekent. In Italië werd dat ‘safira’ door Fibonacci vertaald als ‘zephyrum’, later werd dat ‘zefiro’. Wiskundigen in Venetië korten dat vervolgens in tot ‘zero’, welk woord ook door de Fransen en de Engelsen zou worden overgenomen.

Tot slot, er wordt wel eens gezegd dat iets van nul en generlei waarde is, waarmee wordt aangegeven dat iets niets waard is, maar dat geldt beslist niet voor Brahmagupta’s ideeën over het getal nul. Zijn nul is de basis van de moderne wiskunde, waarmee overigens niet wordt gezegd dat de wiskunde op “niets” is gebaseerd.

 

My WordPress Blog